De prijzen op onze website worden exclusief btw weergegeven.

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Mirto VZW

Art. 1 - Toepasselijke voorwaarden

Partijen komen overeen dat hun wederzijdse rechten en plichten worden geregeld door onderhavige algemene voorwaarden.  De vzw Mirto verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden voorkomend op geschriften van de klant.  De klant kan derhalve diens eigen algemene voorwaarden niet inroepen tegen de vzw Mirto, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord.   

 

Art. 2 - Geldigheidsduur offertes 

De geldigheidsduur van offertes is deze zoals erop vermeld.  Indien de offerte geen vermelding van geldigheidsduur bevat, bedraagt deze 30 dagen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord.

 

Art. 3 - Leverings- en ophalingsvoorwaarden en termijnen

De door de vzw Mirto opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijn(en) worden alleen te informatieven titel opgegeven aan de klant.  Vertragingen in de levering/uitvoering van de opdracht kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding ten voordele van de klant. 

Daarenboven zal Mirto vzw slechts van start gaan met de opdracht zodra alle componenten voor de volledige opdracht geleverd zijn,  tenzij anders overeengekomen met de klant. 

De kosten van productiestilstand te wijten aan de klant door het niet op tijd leveren van goederen, dozen of andere onderdelen nodig voor het uitvoeren van de opdracht, zijn ten laste van de klant.  Deze kosten worden berekend volgens de formule: kost stilstand = wachttijd x uurkostprijs/p.p. x aantal voorziene personen.

Afgewerkte producten en/of overgebleven grondstoffen, hulpstoffen en andere onderdelen moeten binnen de 5 werkdagen na het beëindigen van de opdracht worden afgehaald door de klant.  Zo niet worden ze door Mirto vzw verstuurd op kosten van de klant, hetzij gestockeerd voor rekening en risico van de klant aan een bedrag van €0,12 per kalenderdag per pallet (maximum 90x120x150) of per m² voor niet-gepalletiseerde goederen, tenzij anders overeengekomen.  De betaling van de gestockeerde materialen gebeurt contant na fabricatie en facturatie.

Europaletten worden, indien niet geruild bij afhaling, gefactureerd aan de klant.

Leveringen en ophalingen door de klant moeten steeds ten minste 1 werkdag op voorhand worden aangekondigd. De door de klant aangeleverde goederen moeten steeds voorzien zijn van een duidelijk kenmerk dat leesbaar is vanaf de buitenkant en worden vergezeld van een gedetailleerde zendnota.

De leveringen van de klant aan de vzw Mirto worden steeds slechts aanvaard onder voorbehoud van nazicht. 

De levering en ophaling vindt plaats van maandag tot vrijdag en dit op de site Gent tussen 8u00 en 12u25 en tussen 12u55 en 16u25 en op de site Eeklo tussen 8u15 en 12u40 en tussen 13u10 en 16u40.

 

Art. 4 - Klachten

De klant moet onmiddellijk bij levering van de goederen deze nazien.  Klachten met betrekking tot de door de vzw Mirto geleverde goederen moeten door de klant steeds schriftelijk gemeld worden binnen de 48 uren na de levering, zoniet worden de geleverde goederen geacht voorbehoudsloos te zijn aanvaard door de klant.  Indien de klant verzuimt de goederen af te halen of in ontvangst te nemen, begint de termijn van 48 uren te lopen vanaf de verzending van de verzendnota of van elk gelijkwaardig document. 

De gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen heeft eveneens de aanvaarding van de gehele levering tot gevolg.  Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

Bij niet-conforme levering is de vzw Mirto slechts gehouden tot teruggave van de prijs in verhouding tot het niet-conforme gedeelte van de bestelling.  Mirto vzw wijst elke verdere aansprakelijkheid af.

De klant aanvaardt dat 10% van de geleverde goederen kunnen bestaan uit misdrukken of onbruikbare exemplaren.  De vzw Mirto is niet aansprakelijk voor een uitvalpercentage kleiner of gelijk aan 10% tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  De klant kan voor dit uitvalpercentage geen schadevergoeding eisen, noch zal de vzw Mirto gehouden zijn tot nalevering.

Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten.

 

Art. 5 - Betalingsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar binnen de termijn aangeduid op de factuur.  Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, is deze betaalbaar op factuurdatum einde maand + 30 dagen. 

Portkosten zijn contant betaalbaar op datum van verzending van de mailing in Gent X.

De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling. 

Bij aanvraag wijziging van het facturatieadres na verzending van de factuur, behoudt Mirto vzw zich het recht een administratieve kost aan te rekenen van € 15.00.

De factuur wordt geacht door de klant te zijn aanvaard, bij gebreke aan schriftelijk protest middels ter post aangetekende zending binnen de 8 dagen na factuurdatum.  Geen protest kan nog worden aanvaard na deze termijn.  Het protesteren van de factuur ontheft de klant niet van zijn verplichting de factuur te betalen op zijn vervaldag.

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het factuurbedrag een verwijlsintrest verschuldigd zijn en dit van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W.  Ongeacht of de klant een particulier, dan wel een onderneming is, is de toepasselijke intrestvoet 10 %, zonder dat deze evenwel lager kan zijn dan de intrestvoet zoals bepaald in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding het schuldsaldo tevens worden verhoogd met 10 % op het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00, dit alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- en/of gerechtskosten.  De vzw Mirto behoudt zich tevens het recht voor om een hogere schade te bewijzen. De klant heeft recht op eenzelfde vergoeding ten aanzien van de vzw Mirto ingeval deze laatste aan de klant enige betalingsverplichting niet tijdig nakomt.

Elke gedeeltelijke betaling van de klant zal eerst worden toegerekend op de kosten, vervolgens op de intresten en tot slot pas op de hoofdsom.

De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken.

Elke laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling de vzw Mirto het recht om de verschuldigde betaling(en) te compenseren met uitstaande schulden die zij zou hebben ten aanzien van de klant. 

Ingeval van niet-betaling van de factuur, behoudt de vzw Mirto zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen en ieder order of lopend contract zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder recht op enige vergoeding in hoofde van de klant. 

Indien er bij de vzw Mirto op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt de vzw Mirto zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd.  Indien de klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt de vzw Mirto zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging en zonder enige vergoeding ten gunste van de klant te ontbinden.  In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 %, onverminderd het recht van de vzw Mirto om een hogere schade te bewijzen.

 

Art. 6 - Schadevergoeding ingeval van annulering of ontbinding

Ingeval van wanprestatie naar aanleiding waarvan de overeenkomst wordt ontbonden of ingeval van laattijdige annulering van de bestelling door de klant, is de klant een vergoeding verschuldigd aan de vzw Mirto dewelke op forfaitaire wijze wordt begroot op 25 % van de totale prijs van de bestelde goederen en diensten.  Zulks onverminderd het recht van de vzw Mirto om een hogere schade te bewijzen. 

 

Art. 7 - Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de geleverde goederen, behoudt de vzw Mirto zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen. 

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud zullen niettemin de risico’s van het verlies of de vernietiging van de geleverde goederen integraal worden gedragen door de klant vanaf het ogenblik dat de goederen aan de klant werden geleverd.

Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; en zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van de vzw Mirto .  De klant verbindt zich ertoe om de vzw Mirto onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de goederen zou zijn gelegd.

De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector.

Ingeval de betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, is de vzw Mirto zonder enige gerechtelijke tussenkomst gerechtigd en door de klant daartoe onherroepelijk gemachtigd om de geleverde goederen weg te halen bij de klant op kosten van de klant.

 

Art. 8 - De prijs

De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de offerte, op de bestelbon of desgevallend de overeenkomst.  De opgegeven prijs geldt bovendien slechts voor de opgegeven hoeveelheid en uitvoeringstermijn en –moment in de offerte of andere overeenkomst.  Indien de klant een kleinere hoeveelheid bestelt dan opgegeven in de offerte of de uitvoeringstermijn of –moment wijzigt, behoudt de vzw Mirto zich het recht voor om de prijs te verhogen.  De vzw Mirto behoudt zich het recht voor om de prijs te verhogen, indien na de bestelling door de klant, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de prijs van grondstoffen, energie en loonkost) een verhoging heeft ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Bijkomend behoudt vzw Mirto zich het recht de prijs aan te passen bij een wijziging van de opdracht in meer tijdens de uitvoering ervan en dit in regie tenzij anders overeengekomen.

Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van de vzw Mirto valt steeds ten laste van de klant

 

Art. 9 - Overmacht

Indien de vzw Mirto wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van de overmacht, dan wel definitief, op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.  Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen en/of materialen, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij de vzw Mirto, hetzij bij een van haar leveranciers.

 

Art. 10 - Proefdrukken en modellen

De goedkeuring van de klant van een proefvrij exemplaar, een  drukorder of een model, ontslaat Mirto vzw van alle verantwoordelijkheid voor fouten, vergissingen of weglatingen die na het handelen vastgesteld worden. Het bevestigde proefvrij exemplaar/model blijft eigendom van Mirto vzw en zal als bewijs dienen bij gebeurlijke betwisting.  De klachten betreffende vergissingen en fouten die door de klant niet verbeterd werden na afgifte van een proefvrij exemplaar, een  drukorder of een model, worden niet aanvaard.

 

Art. 11 - Drukwerk

De klant die een druk– of reproductieopdracht aan de vzw Mirto geeft, maakt zich sterk ten aanzien van de vzw Mirto daartoe over de nodige rechten te beschikken. De klant is hiervoor uitsluitend verantwoordelijk.

De klant erkent behoorlijk te zijn geïnformeerd dat afwijkingen mogelijk zijn van de pantonekleur tussen de realisatie op een proefdrukblad en de realisatie op een niet-witte achtergrond.

Afwijkingen dienaangaande kunnen niet leiden tot de aansprakelijkheid van de vzw Mirto.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is de vzw Mirto er niet toe gehouden de door de klant ter beschikking gestelde kapvormen, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, magnetische banden, diskettes, programma’s, enz. te bewaren. Wanneer de bewaring is overeengekomen geeft zij aanleiding tot een toeslag, berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hierna verbonden extra werkzaamheden.

 

Art. 12 - Mailing

De klant die een mailingopdracht aan de vzw Mirto geeft, maakt zich sterk ten aanzien van de vzw Mirto daartoe over de nodige rechten te beschikken.  De klant is hiervoor uitsluitend verantwoordelijk. 

De klant is verantwoordelijk voor de adresgegevens die de klant aan de vzw Mirto aanlevert dienstig voor rondzendingen.  De klant maakt zich sterk dat hij gerechtigd is om de aangeleverde adresgegevens te gebruiken met het oog op het uitvoeren van de gevraagde diensten door de vzw Mirto.  De vzw Mirto wijst elke aansprakelijkheid hiervoor af. 

Port- en transportkosten voor mailings zijn contant betaalbaar op datum van de verzending van de mailing.

Mirto vzw kan onder geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden voor de naleving van de toegangscriteria voor de tarieven van de verschillende producten van Bpost en andere postdiensten, alsook voor de daaruit geleverde facturen ongeacht het tijdstip van de facturatie door Bpost of andere postdiensten. Validatie van een specimen door de betreffende postdiensten is steeds de verantwoordelijkheid van de klant.

 

Art. 13 - Groendienst

Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat de bestelde goederen en/of diensten nuttige en/of noodzakelijk zijn. De klant erkent de bestelling met kennis van zaken te hebben geplaatst na voldoende te zijn geïnformeerd. De vzw Mirto is niet verantwoordelijk voor het desgevallend onoordeelkundig bestellen van goederen en/of diensten door de klant. De vzw Mirto is niet aansprakelijk voor de diensten die zij volgens de regels van de kunst heeft uitgevoerd, doch die eender welk ongemak of hinder zouden veroorzaken

De aanleg van alle groenvoorziening kan worden uitgevoerd mits er frequent begoten wordt met water. Dit is niet in de prijzen inbegrepen. Indien Mirto vzw ook het onderhoud voorziet is inboet op beplanting inbegrepen tot maximaal 10% na 1 jaar. Uitgezonderd uitval door verdroging, vandalisme of diefstal.

 

Art. 14 - Beeldmateriaal

De klant geeft aan de vzw Mirto de toelating om beeldmateriaal van de aan de klant geleverde goederen te gebruiken voor onder meer algemene informatie, publicatie op de website van de vzw Mirto, publicatie in folders, etc. 

 

Art. 15 - Nietigheden

De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze algemene voorwaarden strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

 

Art. 16 - Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.  Uitsluitend territoriaal bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit de overeenkomst zijn de overeenkomstig de wet resp. materieelrechtelijk bevoegde Rechtbank van Eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent of het Vrederechter van het Tweede kanton te Gent.  De vzw Mirto behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.

Art. 17 - Webshop

De bestellingen van de webshop gelden als zakelijke bestellingen waardoor er geen gebruik kan worden gemaakt van het herroepingsrecht voor particulieren.